Digitalt stöd för uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn - Mats Hellman och Anette Gladher

28 Apr 2017 05:45330

Med en salutogen metod och modern teknik tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden. Socialtjänsten i Karlskrona har under senare år liksom hela Sveriges socialtjänst ställts inför stora utmaningar, kanske de största i modern tid.

Hur ska vi då möta dessa utmaningar? Socialtjänsten i Karlskrona vill vända den i många sammanhang negativa bilden av svensk socialtjänst. Vi vill berätta om satsningar och framtidstro. Vi vill dela med oss av de erfarenheter vi gjort i vårt förändringsarbete och hur vi vill vara en del av en nationell socialtjänst där vi tror på vår förmåga att göra skillnad och vi vill ta socialt arbete in i framtiden.

Karlskrona är en av föregångarna när det gäller digital teknik inom hälsa och omsorg. Nu testas ett nytt system som ska underlätta för barn- och ungdomsvården. En metod och innovation som sprungit ur familjehemsvårdens egna behov. Metoden syftar till att med hjälp av tydlig struktur på samtalen stärka barns möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård och ge barnet reell möjlighet att påverka sin livssituation. Metoden ger barnets socialsekreterare kunskap om barnets känsla av sammanhang, anknytning och trygghet och bidrar därmed till att barnet ska få rätt stöd och hjälp. Genom att använda metoden och den digitala tekniken frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen och bidrar även till systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå.

Read more